Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

График за провеждане на изпити - Задочна форма

Поправителна сесия - Януари 2023/2024 год.

 

9 Клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.

Биология и здравно образование

06.02.2024г.

 

Стая 201

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: Роман Маринов Папуков

Член: : Зоя Благоева Чекийска

2.

Физика и астрономия

07.02.2024г

Стая 201

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател:Людмила Василева Христова

Член: инж.Емил Владимиров Райков

3.

Химия и опазване на околната среда

08.02.2024г

Стая 201

1.Татяна Иванова Давчева

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

4.

Здравословни и безопасни условия на труд

09.02.2024г

Стая 201

1.Асен Димитров Асенов

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател Христо Иванов Хицов

Член: Роман Маринов Папуков

5.

Техническо чертане

12.02.2024г

Стая 201

1.Христо Иванов Хицов

2.Божидар Кръстев Банков

Председател инж.Росица Георгиева Йонова

Член:инж.Емил Владимиров Райков

6.

Почвознание 

13.02.2024г

Стая 201

1.Татяна Иванова Давчева

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Божидар Кръстев Банков

7.

Анатомия и физиология 

14.02.2024г

Стая 201

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: Роман Маринов Папуков

Член: : Зоя Благоева Чекийска

8.

Учебна практика- Анатомия и физиология 

15.02.2024г

Кабинет

животновъдство

1.Роман Маринов Папуков

2.Зоя Благоева Чекийска

Председател: Роман Маринов Папуков

Член: : Зоя Благоева Чекийска

 

10 Клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.        

Биология и здравно образование

 

06.02.2024г

 

Стая 202

1.Асен Димитров Асенов

2.Цветелина Иванова Христова

Председател: Роман Маринов Папуков

Член: : Зоя Благоева Чекийска

2.        

Физика и астрономия

07.02.2024г

Стая 202

1.Асен Димитров Асенов

2.Цветелина Иванова Христова

Председател:Людмила Василева Христова

Член: инж.Емил Владимиров Райков

3.        

Химия и опазване на околната среда

08.02.2024г

Стая 202

1.Асен Димитров Асенов

2.Цветелина Иванова Христова

Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

4.        

Икономика

09.02.2024г

Стая 202

1.Татяна Иванова Давчева

2.Пламен Радев Радев  

Председател:Александър Спасов Трайков

Член:Иван Павлов Стефанов

5.        

Трактори и автомобили  

12.02.2024г

Стая 202

1.Асен Димитров Асенов

2.Цветелина Иванова Христова

Председател: Иван Павлов Стефанов 

Член :Пламен Радев Радев

6.        

Животновъдство

16.02.2024г

Стая 202

1.Асен Димитров Асенов

2.Цветелина Иванова Христова

 Председател: Роман Маринов Папуков

Член:Зоя Благоева Чекийска

7.        

Растениевъдство

14.02.2024г

Стая 202

1.Асен Димитров Асенов

2.Цветелина Иванова Христова

Председател: Равелина Христова Иванова Член:Даниела Борисова Иванова

8.        

Учебна практика –

Трактори и автомобили  

13.02.2024г

Кабинет Трактори и автомобили

1 Иван Павлов Стефанов 

2.Пламен Радев Радев

Председател: Иван Павлов Стефанов 

Член :Пламен Радев Радев

9.        

Учебна практика -Животновъдство

19.02.2024г

Кабинет

Животновъдство

1.Роман Маринов Папуков

2.Зоя Благоева Чекийска

Председател: Роман Маринов Папуков

Член:Зоя Благоева Чекийска

10.    

Учебна практика –Растениевъдство

15.02.2024г

Кабинет

Растениевъдство

1.Равелина Христова Иванова 2.Даниела Борисова Иванова

 

Председател: Равелина Христова Иванова Член:Даниела Борисова Иванова

 

 

11 Клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.       

Български език и литература

06.02.2024г

Стая 203

1.Равелина Христова Иванова

2.Пламен Радев Радев

Председател: Татяна Иванова Давчева

Член: Рени Миткова Митева –Маринова

2.       

Чужд език –руски език -писмен

07.02.2024г

Стая 203

1.Равелина Христова Иванова

2.Пламен Радев Радев

Председател: Рени Миткова Митева –Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

3.       

Чужд език –руски език -устен

08.02.2024г

Стая 203

1.Рени Миткова Митева-Маринова

2.Красимира Цветанова Декова

Председател: Рени Миткова Митева –Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

4.       

Математика

09.02.2024г

Стая 203

1.Даниела Борисова Иванова

2.Равелина Христова Иванова

Председател: Людмила Василева Христова

Член: Цветелина Иванова Шарбанска

5.       

Гражданско образование

12.02.2024г

Стая 203

1.Даниела Борисова Иванова

2.Иван Павлов Стефанов

 Председател: Христо Иванов Хицов

Член Рени Миткова Митева –Маринова

6.       

Безопастност на движението  по пътищата

13.02.2024г

Стая 203

1.Равелина Христова Иванова 

2.Людмила Василева Христова

Председател: Пламен Радев Радев

член инж.Симеон Пламенов Крумов 

 

12 Клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

Комисия за проверка  и оценка

1.       

Български език и литература

  07.02.2024г.

Стая 204

1.Зоя Благоева Чекийска   

2. Роман Маринов Папуков

Председател: Татяна Иванова Давчева

Член: Рени Миткова Митева –Маринова

2.       

Чужд език –руски език -писмен

08.02.2024г.

Стая 204

1.Зоя Благоева Чекийска   

2. Роман Маринов Папуков

Председател:Рени Миткова Митева-Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

3.       

Чужд език –руски език -устен

09.02.2024г.

Стая 204

1. Рени Миткова Митева –Маринова

2. Красимира Цветанова Декова

Председател:Рени Миткова Митева –Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

4.       

Математика

06.02.2024г.

Стая 204

1..Зоя Благоева Чекийска   

2. Роман Маринов Папуков

Председател: Людмила Василева Христова

Член: Цветелина Иванова Шарбанска

5.       

Гражданско образование

  12.02.2024г.

Стая 204

1.Равелина Христова Иванова 

2. инж.Симеон Пламенов Крумов

 Председател: Христо Иванов Хицов

Член Рени Миткова Митева –Маринова

6.       

Растениевъдство

13.02.2024г

Стая 204

1.Татяна Иванова Давчева

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: Равелина Христова Иванова Член:Даниела Борисова Иванова

7.       

Учебна практика Растениевъдство

14.02.2024г

Кабинет растениевъдство

1.Равелина Христова Иванова

2.Даниела Борисова Иванова

Председател: Равелина Христова Иванова Член:Даниела Борисова Иванова

8.       

Растениевъдство –полски култури

15.02.2024г

Стая 204

1.Цветелина Иванова Христова

2.Владимир Николаев Кирилов

Председател: Равелина Христова Иванова Член:Даниела Борисова Иванова

9.       

Учебна практика Растениевъдство –полски култури

16.02.2024г

Кабинет растениевъдство

1.Равелина Христова Иванова

2.Даниела Борисова Иванова

Председател: Равелина Христова Иванова Член:Даниела Борисова Иванова

 

 

 Задължения на учениците:

  • Начало на всички изпити 14.30 часа.
  • Всички ученици да се явят на съответните дати и час, при спазване на разпределението им по зали 30 минути преди началото на изпита, да заемат определените им места, изслушат инструктажа за задълженията си по време на изпита.
  • Задължение на всеки ученик е да се яви с документ за самоличност, син химикал и необходимите технически средства за провеждане на изпита.