Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

График за провеждане на изпити - Задочна форма

сесия - Април/Май 2022/2023 год.

 

 

 12 клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.       

Животновъдство

24.04.2023г

Стая 101

1.Пламена Стоянова Тончева

2. Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

2.       

Растениевъдство

26.04.2023г

Стая 101

1. Пламена Стоянова Тончева

2. Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

3.       

Земеделска техника

28.04.2023г

Стая 101

1.Ирина Владимировна Янчева

2.Цветелина Христова Иванова 

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

4.       

УП- Животновъдство

25.04.2023г

Кабинет животно-

въдство

1. Зоя Благоева Чекийска

2.Роман Маринов Папуков

 Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

5.       

УП-Растениевъдство

27.04.2023 г

Кабинет растение

въдство

1 Равелина Христова Иванова

2.Даниела Борисова Иванова

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

6.       

УП- Земеделска техника

02.05.2023г

Кабинет ССМ

1.инж.Симеон Пламенов Крумов

2. Пламен Радев Радев

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

7.       

УП-Работа  с машино тракторни агрегати

21.04.2023г

Кабинет ССМ

1 инж.Симеон Пламенов Крумов

2.Пламен Радев Радев

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

8.       

Растениевъдство –полски култури -РПП

03.05.2023г

Стая 101

1.Пламена Стоянова Тончева

2. Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

9.       

УП- Растениевъдство –полски култури -РПП

04.05.2023г

Кабинет растение

въдство

1 Равелина Христова Иванова

2.Даниела Борисова Иванова

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

 

Задължения на учениците:

  • Начало на всички изпити 14.00 часа.
  • Всички ученици да се явят на съответните дати и час, при спазване на разпределението им по зали 30 минути преди началото на изпита, да заемат определените им места, изслушат инструктажа за задълженията си по време на изпита.
  • Задължение на всеки ученик е да се яви с документ за самоличност, син химикал и необходимите технически средства за провеждане на изпита.