Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Иновативно училище

 

Документация кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2023/2024 година

 

Решение Педагогически съвет

Учебен план Земеделец

Учебен план Трайни насаждения

Учебна програма

 

Нашата мисия е да съхраним стогодишните традиции, които училището ни има, да ги предадем на нашите възпитаници, като надграждаме с новости в  процеса на обучение. Педагогическата колегия на гимназията работи с устрем в новото и динамично време, като прилага нови интерактивни методи и подходи в учебния процес, повишавайки ефективността от професионалната подготовка и способността на децата за по-добра реализация на пазара на труда. Стремежът  ни е непрекъснато  да се  усвояват знания и умения, да се формират общочовешки и национални ценности, да се развива  индивидуалността, да се  стимулират  заложбите  и способностите на учениците. Нашата мисия е да работим всеотдайно за тях, за да изградим знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система,  личности, които ще могат да отговорят на високите критерии на съвременното общество.

Чрез въвеждането на нов предмет “Биологично земеделие“ ще провокираме интерес към професията и иновациите в сектора и като цяло към учебния процес. Учениците ще се запознаят с най-добрите практики по отношение опазването на околната среда, поддържането на висока степен на биологично разнообразие, чрез прилагане на  високи стандарти за хуманно отношение към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към биологично чисти продукти Учениците ще подобрят теоретични  знания по специалния предмет – Биологично земеделие и ще придобият практическите си умения, които ще им помогнат в професионалната реализация след завършване на средното си образование.

Въвеждането на нов предмет Биологично земеделие ще привлече учениците да продължат обучението си в нашето училище. Надяваме се да намалим процента на отпадащите ученици. Искаме да създадем иновативна обучителна среда и възможност за по-нататъшно обучение с интерактивни методи по нови предмети.  Проектът ще провокира  интереса на учениците за нови знания и ще  ги води към ефективни резултати. Педагогическите специалисти ще обогатят опита и знанията си, ще споделят опит с педагози от други училища. Ще се повиши интересът на земеделските производители в района и ще стимулира желание за прилагане на биологичен подход в отглеждането на селскостопанска продукция.

Нашата иновация  е въвеждане на нов учебен предмет - Биологично земеделие за ученици от 9 до 12 клас за срок от 4 години. Предметът касае теоретични занятия през периода на невъзможност за работа на полето и практическо обучение в реална обучителна среда, като се предвижда по 1 час седмично в рамките на 36 работни седмици за 1 учебна година биологично отглеждане на окопни култури по иновативни технологии. В последната 2026/2027 се предвиждат 29 работни седмици за 1 учебна година.

Иновативният процес е за срок от 4 години, от 2023/2024г. до 2026/2027 г. и представлява теоретично и практическо обучение за биологично отглеждане на различни окопни култури чрез прилагане на четириполно сеитбооръщение по иновативни технологии. Основните култури, които ще се отглеждат са окопни - лук, картофи, тикви и фасул. Ще се използват в ограничен размер и култури алелопати – сорго, босилек, чубрица, невен.