Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Училищна документация

1. Правилник за дейноста на училището

2. Годишен план на училището

3. Правилник за вътрешния трудов ред

4. Стратегия за развитие

5. Мерки за повишаване качеството на образованието

6. Програма за предоставяне на равани възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище

8. Етичен кодекс на училищната общност

9. Вътрешни правила за изграждане на система за финансово управление и контрол.

10. План на заседанията на ПС

11. Правилник за работата на ПС

12. План за квалификационната дейност

13. План за кариерно ориентиране

14. План за организация на училищната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

15. Програма за взаимодействието между училището и семейната среда

16. Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика

17. Защитна мрежа за взаимодействие между институциите в ситуация на тормоз

18. План-насоки за работа на ПГСС "Проф. Иван Иванов" в условията на COVID-19

19. Седмично разписание първи срок

20. Училищен учебен план

21. Правила за работа с електронен дневник