Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Училищна документация

1. Правилник за дейноста на училището

2. Годишен план на училището

3. Правилник за вътрешния трудов ред

4. Стратегия за развитие

5. Мерки за повишаване качеството на образованието

6. Правилник за осигуряване на безопастни условия на възпитание, обучение и труд

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище

8. Етичен кодекс на училищната общност

9. План на заседанията на ПС

10. Правилник за работата на ПС

11. План за квалификационната дейност

12. План за защита при бедствия и аварии в ПГСС "Проф. Иван Иванов"

13. План за противодействие на тероризма в ПГСС "Проф. Иван Иванов"

14. Програма за взаимодействието между училището и семейната среда

15. План за работа на Училищен координационен съвт

16. План-насоки за работа на ПГСС "Проф. Иван Иванов" в условията на COVID-19

17. Седмично разписание първи срок

18. Училищен учебен план

19. Правила за работа с електронен дневник

20. Вътрешни правила за организация на работната заплата