Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

График за провеждане на изпити - Самостоятелна форма на обучение

сесия - Април/Май 2022/2023 год.

 

ХII клас-самостоятелна форма на обучение

 

 

професия 621060 Фермер, 6210601специалност Земеделец

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.       

Български език и литература -РПП

20.04.2023г

Стая 101

1.Ирина Владимировна Янчева

2.Цветелина Христова Иванова 

Председател:Татяна Иванова Давчева

 Член: Пламена Стоянова Тончева

2.       

Животновъдство

03.04.2023г

Стая 101

1.Пламена Стоянова Тончева

2. Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

3.       

Растениевъдство

06.04.2023г

Стая 101

1. Пламена Стоянова Тончева

2. Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

4.       

Земеделска техника

18.04.2023г

Стая 101

1.Ирина Владимировна Янчева

2.Цветелина Христова Иванова 

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

5.       

УП- Животновъдство

04.04.2023г

Кабинет животно-

въдство

1. Зоя Благоева Чекийска

2.Роман Маринов Папуков

 Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

6.       

УП-Растениевъдство

07.04.2023 г

Кабинет растение

въдство

1 Равелина Христова Иванова

2.Даниела Борисова Иванова

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

7.       

УП- Земеделска техника

19.04.2023г

Кабинет ССМ

1.инж.Симеон Пламенов Крумов

2. Пламен Радев Радев

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

8.       

УП-Работа  с машино тракторни агрегати

05.04.2023г

Кабинет ССМ

1 инж.Симеон Пламенов Крумов

2.Пламен Радев Радев

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

9.       

УП- Растениевъдство –полски култури -РПП

24.04.2023г

Кабинет растение

въдство

1 Равелина Христова Иванова

2.Даниела Борисова Иванова

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

10.   

Физическо възпитание и спорт

21.04.2023 г.

Физкулту-

рен салон

1. Ирина Владимировна Янчева

2. Асен Димитров Асенов

Председател:Ирина Владимировна Янчева

Член: Асен Димитров Асенов

 

 

 

професия 621080 Монтьор на селскостопанска техника,

специалност 6210801 Механизация на селското стопанство

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.       

Български език и литература -РПП

20.04.2023г

Стая 101

1.Ирина Владимировна Янчева

2.Цветелина Христова Иванова 

Председател:Татяна Иванова Давчева

 Член: Пламена Стоянова Тончева

2.       

Електротехника и електроника

03.04.2023г

Стая 101

1. Пламена Стоянова Тончева

2. Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: инж.Росица Георгиева Йонова

3.       

Хидравлични и пневматични устройства

04.04.2023г

Стая 101

1. Ирина Владимировна Янчева

2. Людмила Василева Христова

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: инж.Росица Георгиева Йонова

4.       

Автоматизирани системи в земеделието

06.04.2023г

Стая 101

1. Пламена Стоянова Тончева

2. Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: инж.Росица Георгиева Йонова

5.       

Прибираща земеделска техника

18.04.2023г

Стая 101

1.Ирина Владимировна Янчева

2.Цветелина Христова Иванова 

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

6.       

УП- Прибираща земеделска техника

19.04.2023г

Кабинет ССМ

1  инж.Симеон Пламенов Крумов

2.Пламен Радев Радев

 Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

7.       

УП-Работа  с машино тракторни агрегати

05.04.2023г

Кабинет ССМ

1 инж.Симеон Пламенов Крумов

2.Пламен Радев Радев

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

8.       

УП- Земеделска техника прибиращи машини-РПП

07.04.2023г

Кабинет ССМ

1.инж.Симеон Пламенов Крумов

2. Пламен Радев Радев

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

9.       

Физическо възпитание и спорт

21.04.2023 г.

Физкулту-

рен салон

1. Ирина Владимировна Янчева

2. Асен Димитров Асенов

Председател:Ирина Владимировна Янчева

Член: Асен Димитров Асенов

 

 

 

професия 621030 Растениевъд,

специалност 6210304  Трайни насаждения

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.       

Български език и литература -РПП

20.04.2023г

Стая 101

1.Ирина Владимировна Янчева

2.Цветелина Христова Иванова 

Председател:Татяна Иванова Давчева

 Член: Пламена Стоянова Тончева

2.       

Биологично отглеждане на трайни насаждения  

03.04.2023г

Стая 101

1.Пламена Стоянова Тончева

2. Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

3.       

Трайни насаждения  

06.04.2023г

Стая 101

1. Пламена Стоянова Тончева

2. Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

4.       

Земеделска техника

18.04.2023г

Стая 101

1.Ирина Владимировна Янчева

2.Цветелина Христова Иванова 

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

5.       

УП- Биологично отглеждане на трайни насаждения 

04.04.2023г

Кабинет растениевъдство

1 Равелина Христова Иванова

 2. Даниела Борисова Иванова

 Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

6.       

УП-Трайни насаждения  

07.04.2023 г

Кабинет растение

въдство

1 Равелина Христова Иванова

2.Даниела Борисова Иванова

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

7.       

УП- Земеделска техника

19.04.2023г

Кабинет ССМ

1.инж.Симеон Пламенов Крумов

Пламен Радев Радев

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

8.       

УП-Работа  с машино тракторни агрегати

05.04.2023г

Кабинет ССМ

1 инж.Симеон Пламенов Крумов

2.Пламен Радев Радев

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

9.       

УП- Растениевъдство –трайни насаждения  -РПП

24.04.2023г

Кабинет растение

въдство

1 Равелина Христова Иванова

2.Даниела Борисова Иванова

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

10.   

Физическо възпитание и спорт

21.04.2023 г.

Физкулту-

рен салон

1. Ирина Владимировна Янчева

2. Асен Димитров Асенов

Председател:Ирина Владимировна Янчева

Член: Асен Димитров Асенов

 

 

Задължения на учениците:

  • Начало на всички изпити 14.00 часа.
  • Всички ученици да се явят на съответните дати и час, при спазване на разпределението им по зали 30 минути преди началото на изпита, да заемат определените им места, изслушат инструктажа за задълженията си по време на изпита.
  • Задължение на всеки ученик е да се яви с документ за самоличност, син химикал и необходимите технически средства за провеждане на изпита.