Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Административна документация

1. Издаване на документи

2. Издаване на диплома за средно образование

3. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

4. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за
професионална квалификация

5. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на
образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

7. Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

8. Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален клас

9. Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение (СФО)

10. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с
изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

11. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от
професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

12. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

13. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

14. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

15. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до
VI в училище на чужда държава

16. Преместване и приемане на ученици в държавните и в общинските училища

17. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

18. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием