Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Информация

 

Информация за зрелостниците относно провеждането на държавни зрелостни изпити

 

Съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от Закона за народната просвета, средно образование се придобива след успешно завършен XII клас и успешно положени Държавни зрелостни изпити. Държавните зрелостни изпити са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети „чужд език”, „математика”, „физика и астрономия”, „биология и здравно образование”, „химия и опазване на околната среда”, „история и цивилизация”, „география и икономика” и по предметния цикъл „философия”.

 

Съгласно Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, учениците завършили успешно XII клас, които желаят да бъдат допуснати до Държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец до директора на училището, в което се обучават.

 

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявление до директора на училището, в което са се обучавали.

 

Лицата, завършили успешно XII клас в българските училища в чужбина, полагат държавни зрелостни изпити в същото училище. В случай, че не са положили успешно държавните зрелостни изпити и преди следващата сесия са се завърнали в България, подават заявление до регионалния инспекторат по образованието (РИО) по местоживеене и полагат държавни зрелостни изпити в посочено от него училище.

 

За изпитите по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, заявлението се подава до регионалния инспекторат по образованието (РИО) по местоживеене, а изпитите се полагат в посочено от началника на РИО училище. Тези изпити могат да се положат най-рано на първата сесия за държавни зрелостни изпити след успешно приключване на последния гимназиален клас.

 

Оценката от държавния зрелостен изпит е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на съответния държавен зрелостен изпит. Когато на втория държавен зрелостен изпит получената оценка е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на този изпит, като на следващата изпитна сесия има право да избере същия или друг учебен предмет от гореизброените.

 

Съгласно чл. 27 от Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, зрелостникът подава заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и получава служебни бележки за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и за кандидат, допуснат до държавни зрелостни изпити.

 

Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с документ за самоличност и служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит.

 

В зависимост от учебния предмет или цикъла от учебни предмети, по който полага държавен зрелостен изпит, зрелостникът носи: линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма, а зрелостниците с нарушено зрение и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;

 

Зрелостникът изслушва инструктаж за задълженията си по време на държавния зрелостен изпит, както и за изискванията за анонимност на изпитната работа.

 

Зрелостникът получава от квестора:

  1. Изпитния материал;
  2. Изпитен комплект и/или листове за белова и чернова, където е необходимо;
  3. Голям плик за изпитната работа и малък плик за идентификационна бланка по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, която се попълва собственоръчно.

При подаване на заявлението за допускане до държавни зрелостни изпити, зрелостникът е длъжен да попълва вярно и точно, според личната си карта, данните си /име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ, адрес/.