Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Политика за поверителност на личните данни в ПГСС - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник

1. Обща информация

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. Приложение на настоящата Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

2.1 Информация относно Администратора на лични данни

 • Име на учебното заведение: Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник
 • Булстат / ЕИК: 824085878
 • Седалище и адрес на управление: град Долни Дъбник , ул."Владимир Стойчев" No 1
 • Длъжностното лице по защита на личните данни: г-жа Галя Денева
 • E-mail: pgssdd@abv.bg
 • Телефон.: 065143116

2.2 Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник е администратор на личните данни (т.е. информацията, която идентифицира конкретно лице, като например име и фамилия или адрес на електронна поща), които събираме от и за вас чрез уебсайта.

Настоящата Политика за поверителност важи за всички потребители, включително тези, които използват уебсайта без да са регистрирани или абонирани за услуги в него.

3. Видове лични данни които събираме

Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник може да събира за единствено следните данни:

 • име и фамилия
 • телефонен номер
 • адрес на електронна поща

които предоставяте, като попълвате форми за контакт в сайта

Ние обаче не събираме специални категории лични данни за Вас, като например лични данни, разкриващи:

 • расов или етнически произход
 • политически възгледи
 • религиозни или философски убеждения
 • членство в синдикални организации
 • обработка на генетични данни
 • биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице
 • данни относно здравословното състояние
 • сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице
 • лични данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления.

4. Цели при събирането на личните ви данни

Основната причина, поради която събираме личните Ви данни е да Ви осигурим достъп до уебсайта или услугите на Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник, както и да осъществим взаимодействието Ви с такива услуги.

Понастоящем единствено обработваме данните Ви с цел:

 • Обработка на запитвания
 • Оказване на съдействие
 • Персонализирана комуникация с вас

Предоставянето на личните Ви данни не е задължително. Ако обаче решите да не предоставяте личните си данни, може да нямате достъп за използване на някои от функциите на уебсайта.

Понастоящем не обработваме данните ви с цел изпращане на:

 • оферти
 • маркетингови съобщения

Ако планираме такива действия в бъдеще, то ще бъде направено само с предварителното ви съгласие.

5. Принципи при събирането на личните ви данни

Сигурността на данните Ви е приоритет за нас. За тази цел Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник е предприело адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните ви данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации.

6. Срок на съхранение на личните Ви данни

Ще запазим данните ви само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, както е посочено в настоящата Политика за поверителност. Във всеки случай, личните данни, събрани за целите, посочени в т. 4 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето, необходимо за предоставяне на достъп до уебсайта.

В края на периода на запазване личните ви данни ще бъдат анулирани, анонимизирани или обобщени.

7. Предаване на лични данни за обработване

Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679., като Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник може да сподели личните ви данни трети страни доставчици, които извършват обработването от името на Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник и/или свързаните лица с него.

8. Прехвърляне на личните ви данни в чужбина

Личните ви данни могат да бъдат прехвърлени в други държави в рамките на или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Винаги проверяваме, дали са налице адекватни и подходящи предпазни мерки, съответстващи на приложимите закони за защита на личните ви данни.

9. Вашите права по отношение на личните данни?

9.1 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на посочения в т. 2.1 email.

Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

9.2 Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9.3 Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник.

9.4 Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Вие имате правото да поискате от Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество

Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете искане чрез писмено искане, изпратено до Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник.

Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

9.5 Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник да провери точността на личните данни
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
 • Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник имат преимущество пред Вашите интереси

9.6 Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник с искане по имейл.

Вие можете да поискате от Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

9.7 Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

9.8 Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

10. Актуализации на настоящата Политика за поверителност

Професионална Гимназия по Селско Стопанство - Професор "Иван Иванов" - град Долни Дъбник може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.

Моля, погледнете посочената в началото дата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност, за да видите кога е била последно актуализирана.