Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Подкрепа за дуалната система на обучение

 

От учебната 2020/2021година  Професионалната гимназия по селско стопанство „Проф.Иван Иванов“ град Долни Дъбник работи  по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.Бенефициент на средствата е Министерството на образованието и науката.

    Допустими дейностипо проекта са

Дейност 1. Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. Чрез тази дейност се осигурява възможност за взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда.

Дейност 2. Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение.

Дейност 4. Обучения на наставници в педагогически и методически умения.

Дейност 5. Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното ориентиране и решение за избор на професия и на училища.

Училището  и партньорът фирма  „ДА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД-Димитър Хараламбиев, представлявано от Димитър Николов Хараламбиев са сключили споразумение за партньорство за организирането и реализирането на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на ученици в първи гимназиален етап, обучавани по специалност„Лозаровинарство“,от професия „Лозаровинар"с ученици от VIII,IХ а  и Х а клас.

За ученици, които се обучават в X клас на първи гимназиален етап се предоставя подкрепа посредством провеждане на допълнителни обучения по чужд език  70 часа и  професионална подготовка -70 часа. Целта е учениците да имат възможност да придобият допълнителни знания и умения по чужд език и/или професионална подготовка и по този начин да се подготвят за участие в дуалната система на обучение, както и да отговарят на изискванията на пазара на труда с оглед на бъдещата им реализация.

В  рамките на проекта са закупени  съвременно оборудване, работно облекло и учебници –специализирана литература  и материали за целите на дуалната система на обучение в учебното заведение.

Професионалната гимназия по селско стопанство „Проф.Иван Иванов“ град Долни Дъбник ” е част от училищата в страната, включени в този проект. Изпълнението му създава условия за устойчиво сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда чрез регламентиране на единни правила за училищните екипи.

 

Покана за участие (Приложение №21)