Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

ЕРАЗЪМ

 

 

ВАЖНО!!!

Уважаеми посетители, Информираме Ви, че всички планирани от ЦРЧР събития се отлагат до второ нареждане, поради необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и съобразно Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед №РД-09-606/09.03.2020г. на министъра на образованието и науката.

До второ нареждане, консултации с бенефициенти ще се извършват преимуществено по електронната поща и по телефон, и само в краен случай на място, след предварително уговорена по телефона среща, считано от днес, 10.03.2020г.

 

Екипът на ЦРЧР

 

  KPИTEPИИ

за подбор на крайни ползватели по програма ЕРАЗЪМ + по проект №: № 2019-1-BG01-KA102-061958

"Нови професионални умения в земеделието на база европейски опит и практики"

 

За ученици:

Документи за кандидатите за участие в мобилността

 1. Заявление за участие;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Справка от класния ръководител за среден успех от предходната година, наложени санкции и брой отсъствия към датата на кандидатстване;
 4. Автобиография;
 5. Декларация от родителя/настойника за съгласие за участие в мобилността /за ученици под 18 години/;

 Критерии за допустимост

 1. Съвпадение на специалността на кандидата с целевата група по проекта – участниците да се обучават по една от следните специалности Фермер, Земеделец; Агроеколог; Неханизация на селското стопанство; Лозаровинар.
 2. Учениците да са навършили 16 години към датата на мобилността.
 3. Пълен комплект документи.
 4. Среден успех от предходната година минимум 4.00 /Добър/.
 5. Брой неизвинени отсъствия към датата на кандидатстване до 10.

 Критерии за подбор

 1. Среден успех от предходната година;
 2. Добра теоретична и практическа подготовка по професията./средна оценка от ЗПП от предишни години /
 3. Брой неизвинени отсъствия към датата на кандидатстване;
 4. Наложени санкции;
 5. Участия в олимпиади, конкурси и състезания;
 6. Участия в извънкласни дейности;
 7. Комуникативност и умения за работа в екип- интервю

 

За учители/придружаващи лица:

Критерии за допустимост

 1. Заявление за участие;
 2. Педагогически стаж – минимум 3 години;

 

 Критерии за подбор

 1. Спазване на трудовата дисциплина;
 2. Педагогически стаж;
 3. Езикови компетентности;
 4. Приоритет – пътуване за първи път в чужбина по проект на училището;
 5. Активно участие по проектите изпълнявани от ПГСС „Проф. Иван Иванов“;

  

Срокове:

 1. Срока за приемане на документи за допускане до процедура по подбор е от 24 септември до 04 октомври 2019г.
 2. Обявяване на списъка с допуснатите кандидати до явяване на Интервю:- до 09 октомври 2019 г.
 3. Интервю с кандидатите за ползвателите: 11 Октомври 2019г.
 4. Обявяване на резултатите от предварителната селекция:- до 15.октомври 2019г.
 5. Провеждане на културна подготовка - 04.11.2019г. – 05.11.2019г.

 

 

 

Дейностите по проекта имат три основни етапа – подбор и предварителна подготовка, реализиране на мобилността и разпространение на резултатите.

 

I . Подбор и предварителна подготовка

Подбора на ползвателите ще се осъществи от комисия за подбор назначена от директора по точно определени критерии, предварително определени.

1. Заинтересованост към учебния процес и желание за работа по проект /среден успех от предишната година не по малко от Добър 4 и неизвинени отсъствия по-малко от 10/

2. Добра теоретична и практическа подготовка по професията /средна оценка от ЗПП от предишни години не по-малка от Добър 4/

3. Добра теоретична и езикова подготовка по английски език /средна оценка от оценките по АЕ от предишни години не по-малка от Добър 4/

4. Комуникативност и умения за работа в екип.

5.Тест по професионална подготовка

6.Тест по английски език

След приключване на подбора и сформиране на групата ползватели ще започне предварителната им подготовка. Тя се налага от нуждата за повишаване на знанията им по предприемачество, специфична професионална подготовка , културна подготовка и езикова за успешно реализиране на мобилността.

Предварителната подготовка ще бъде в няколко насоки:

 • След приключване на подбора ще бъда направен анализ на резултатите от тестовете на учениците по езикова и професионална подготовка с цел да се установи нивото на знания на ползвателите , за да се организира адекватна езикова и професионална подготовка предварителна подготовка. С ползвателите по проекта ще се проведат следните обучения:
 • Четири часов курс за превенция на риска и справяне в непозната среда
 • Професионалната подготовка. Тя ще бъде в рамките на 40 ч и ще бъде разделена на две части: 20 часа обучение по предприемачество и 20 часа обучение съобразно специфичното професионално направление.
 • Културна подготовка- 20 часа – свързана с историята, културата и географските дадености на Португалия и основните забележителности на градовете Брага, Порто и Лисабон.

След приключване на професионалната , езикова и културна подготовка и полагане на тестове, бенефициентите ще получат сертификат за придобити знания, издаден от ПГТР. Ще бъде направен анализ и оценка на резултатите от проведената предварителна подготовка за придобитите нови знания и компетенции.

 

Място на провеждане и на трите подготовки ще бъде в сградата на училището.

Така проведената предварителна подготовка на ползвателите ще осигури минимума от знания, необходими за качественото провеждане на мобилността в Португалия.

 1. Реализиране на мобилността

В рамките на проекта ще се реализира мобилност на 36 обучаеми от ПГСС „Иван Иванов“.

По време на мобилността, на обучаемите ще бъде осигурено работно място от партньора в сервизи, ферми и опитни полета търговски фирми. За целта се планира целодневна ангажираност на обучаемите, обобщена в договорената с приемащата страна работна програма. Учениците ще почерпят професионален опит в пряк контакт с професионалисти в областта.

След успешното реализиране на образователната мобилност , ползвателите ще получат сертификат Europass mobility  и Сертификат от приемащата организация

III. Разпространение на резултатите

– Водене на дневник на проекта, изработване на презентации, брошури, информационни табла , вестник, публикации в пресата, изработване на рекламни материали, страница на проекта в училищния уеб- сайт и фейсбук група, конференция на местно ниво за представяне резултатите от проведената образователна мобилност

– Провеждане на анкета относно постигнатите резултати.

 

 Заявление ученик

 Заявление учител