Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Противоепидемични мерки

З А П О В Е Д

№  РД 17-101 /05.11.2021 г.

        На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование  във връзка  със заповед № РД  09-4201/05.11.2021г на министъра на образованието и във връзка с т.18-21 от Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и  информация от Единен информационен портал за COVID 19 на 05.11.2021 г. за област Плевен и актуална информация от РЗИ – Плевен към 05.11.2021 година и   спазване на  противоепидемични мерки против разпространението на COVID-19  на територията на Република България

ОПРЕДЕЛЯМ

I. График за организиране на присъствени учебни занятия и обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на  средствата на информационни и комуникационни технологии  за периода 08.11.2021година до 12.11.2021 година на учениците, записани в дневна и задочна форма на обучение и в дуална система на обучение,  както следва:

1. Присъствено обучение  с ученици от VIII, XI и XII клас, записани в дневна  форма на обучение и в дуална система на обучение, съгласно седмично разписание за първия  учебен срок на учебната 2021/2022година

2. Обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационни и комуникационни технологии за ученици от IХ  и X клас, записани в дневна форма на обучение и в дуална система на обучение, съгласно седмично  разписание за първия учебен срок на учебната 2021/2022година

3. Присъствено обучение с ученици от  X и XI клас, записани в задочна форма на обучение,  съгласно седмично разписание за първа сесия на учебната 2021/2022година

  II.За целта :

  1. Всички учители са присъствено в училище.
  2. Продължителност на един учебен час в присъственото обучение е 45 минути по седмично разписание за втори учебен срок по следното разписание.

ЧАС

УЧЕБЕН ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

1

08:00 – 08:45

08,45- 08,55

2

8,55 – 09,40

09,40-10.00

3

10,00 – 10,45

10,45-10,55

4

10,55 – 11,40

11,40-11,50

5

11,50 – 12,35

 12,35-12,45

6

12,45 – 13,30

13,30-13,40

7

13.40 – 14.25

 

  1. Продължителност на един учебен час за обучение от разстояние в електронна среда е 40 минути по седмично разписание за втори учебен срок по следното разписание.

ЧАС

УЧЕБЕН ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

1

08:00 – 08:40

08,40- 09,00

2

09,00 – 09,40

09,40- 10,00

3

10,00 – 10,40

10,40- 11,00

4

11,00 – 11,40

11,40- 12,00

5

12,00 – 12,40

12,40- 13,00

6

13,00 – 13,40

13,40- 14,00

7

14.0    – 14.40

 

 

       4.Онлайн часовете да се провеждат в @EDU.MON.BG

       5.Учителите да идват 20 минути преди съответния учебен час. След приключването на учебните часове са свободни да продължат самоподготовката си в домашни условия.

      6.Присъствените занятията да се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната2021/2022 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

  1. При провеждането на практическите дейности по Учебен предмет Учебна практика по време на разрешените присъствените дейности на съответните класове, съгласно горецитирания график учителите да разместят темите в годишното разпределение  и проведат и групират приоритетно онези теми, които не могат да се провеждат в електронна среда. През същият период да оценят и учениците чрез индивидуални практични задания.
  1. При провеждането на индивидуалните практически часове/часовете за придобиване на правоспособност за съответната категория на МПС/ да се прецизират графиците на инструкторите на 11 и 12 клас в съответствие  със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. и Заповед  № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването за задължителното им прилагане  при организирането на обученията за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, обученията на водачи на МПС.

     

          Настоящата заповед свеждам до знание на горепосочените лица за сведение чрез препис от ЗАС, а контрол по изпълнение възлагам на инж.Росица Йонова  –ЗДУПД.

 

 

    Галя Денева –Кръстева

         ДИРЕКТОР  ПГСС