Facebook

ПГСС Проф. Иван Иванов

Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

 

З А П О В Е Д

№  РД 17-240 /29.01.2021 г.

        На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №РД  09-290/29.01.2021 година  на Министъра  на образованието и  във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването  № РД 01-677/25.11.2020година,изменена и допълнена със Заповед №РД 01-718/ 18.12.2020година, изменена и допълнена със Заповед №РД 01-20/15.01.2021година,изменена и допълнена със Заповед №РД 01-52/26.01.2021година  спазване на  противоепидемични мерки против разпространението на COVID-19  на територията на Република България

НАРЕЖДАМ

     В периода 01.02.2021година до 17.03.2021 година обучението на учениците, записани в дневна,задочна, самостоятелна форма на обучение и в дуална система на обучение ,за които присъствения образователен процес е преустановен,да се осъществява доколкото е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационни и комуникационни технологии:

 1. Считано на 01 и 02 февруари 2021 година да се провежда обучение от разстояние в електронна среда с ученици от VIII  до XII клас съгласно седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021година.
 2. Считано от 04 февруари до 17 март 2021 година да се провежда обучение от разстояние в електронна среда с ученици от VIII до XII клас съгласно седмично разписание за втория учебен срок на учебната 2020/2021година с изключение  на присъствените учебни занятия както следва:
 3. от 04 до 17февруари 2021 година присъствено обучение  с ученици от VIII и XII клас съгласно седмично разписание за втория учебен срок на учебната 2020/2021година
 4. от 18 февруари до 02 март 2021 година присъствено обучение  с ученици от Х и  XI клас съгласно седмично разписание за втория учебен срок на учебната 2020/2021година
 5. от 04 до 17март 2021 година присъствено  обучение  с ученици от IХ  и XII клас съгласно седмично разписание за втория учебен срок на учебната 2020/2021година

  За целта :

 1. Всички учители са присъствено в училище.
 2. Продължителност на един учебен час в присъственото обучение е 45 минути по седмично разписание за втори учебен срок по следното разписание .

ЧАС

УЧЕБЕН ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

1

08:00 – 08:45

08,45- 08,55

2

8,55 – 09,40

09,40-10.00

3

10,00 – 10,45

10,45-10,55

4

10,55 – 11,40

11,40-11,50

5

11,50 – 12,35

 12,35-12,45

6

12,45 – 13,30

13,30-13,40

7

13.40 – 14.25

 

 1. Продължителност на един учебен час за обучение от разстояние в електронна среда е 40 минути по седмично разписание за втори учебен срок по следното разписание .

ЧАС

УЧЕБЕН ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

1

08:00 – 08:40

08,40- 09,00

2

09,00 – 09,40

09,40- 10,00

3

10,00 – 10,40

10,40- 11,00

4

11,00 – 11,40

11,40- 12,00

5

12,00 – 12,40

12,40- 13,00

6

13,00 – 13,40

13,40- 14,00

7

14.00 – 14.40

 

 

 1. Всички учители да разработват уроците си по седмично разписание по класове и учебни предмети използвайки функционалностите на софтуерната платформа „shkolo.bg“
 2. Всички учители да разработват уроците си по седмично разписание по класове и учебни предмети и изпращат на новата електронна поща на училището pgssdd_uroci@abv.bg.
 3. Разработките на уроците да се качват на сайта на училището от инж.Емил Владимиров Райков –учител по информационни технологии и затворени групи на учениците в социалните мрежи от съответните преподаватели.
 4. На учениците без устройства и интернет да се предоставят разпечатени материали на уроците по населени места от  Бойко Боянов Първанов - длъжностно лице по защиа на лични данни и Мирослава Найденова -бюфетчик при спазване мерки за безопасна работа в условията епидемична обстановка..
 5. Да се преустановят груповите извънкласни дейности и занимания по интереси в присъствена среда.
 6. Да се преустановят културни и развлекателни дейности , колективни и индивидуални спортни дейности, организирането на екскурзиии и групови посещения на туристически обекти.

 

   Настоящата заповед свеждам до знание на горепосочените лица за сведение чрез препис от ЗАС, а контрол по изпълнение възлагам на инж.Росица Йонова  –ЗДУПД .

 

    Галя Денева –Кръстева

         ДИРЕКТОР  ПГСС                         

 

 

ЗАПОВЕД

№ РД 17-242/02.02.2021г.

 

            На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със Заповед №РД-01-52/26.01.2021г. и Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването

Допълвам  заповед З А П О В Е Д №  РД 17-240 /29.01.2021 г.

За целта :

НАРЕЖДАМ:

 1. Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се възстановят същите за всички ученици от 8 до 10 клас от ПГСС „ПРОФ. Иван Иванов“ гр. Долни Дъбник, при спазване на следния график, считано от 02.2021г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас

 1. Занятията по т. 1 да се провеждат в съответствие с приетите в ПГСС „ПРОФ. Иван Иванов“ гр. Долни Дъбник. Насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.
 2. Дейностите по т. 1 да се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.
 3. Останалите часове за учениците от 8 до  12 клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове - 30 мин. за прогимназиален етап и 40 мин. за първи гимназиален етап, съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021г.
 4. Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се обучават в училище работят присъствено за съответните учебни часове.
 5. Обучението на учениците в дневна и индивидуална форма на обучение за останалите класове да се осъществява  доколкото и ако е възможно  от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата TEAMS синхронно, а при обективна невъзможност от ползването им - да се осъществява синхронно, чрез групи в социалните мрежи. По изключение, за ученици, които нямат техническа възможност да се включат в ОРЕС, обучението да се извършва, чрез разнасяне на учебни материали и текуща обратна връзка от образователния медиатор до дома на ученика.
 6. За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност се да предоставят съответните услуги в електронна среда.
 7. Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в класните стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на здравеопазването в Приложение 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, който е неразделна част от настоящата заповед. Задължително използват лични предпазни средства.
 8. Да се проведе извънреден инструктаж на персонала от лицето по БЗР и на учениците, намиращи се в училище, от класните ръководители, за правилна хигиена на ръцете и правилно носене на защитна маска, съгласно посочените изисквания в Приложение 2 и Приложение 3 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, които са неразделна част от настоящата заповед.
 9. Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в диспенсера на входа на училището.
 • Работниците, които са на работа в училище, осъществяват засилен пропусквателен режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни средства.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Бойко Първанов - ДЛЗЛД.

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал за сведение и изпълнение.

Галя Денева - Кръстева

Директор ПГСС

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1

към Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с

обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят

услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

 1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

 1. Установяване на критични точки и кратност на обработките:

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция.

Критични точки са всички повърхности, свързани с поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление; парапети; тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта, се извършва почистване и дезинфекция на повърхности, влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

 1. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

  

Приложение № 2

към Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

 1. Ръцете се мият винаги:

а) когато са видимо замърсени

б) след кихане или кашляне;

в) преди, по време на и след приготвяне на храна;

г) преди хранене;

д) след ползване на тоалетна;

е) след досег с животни или техни изпражнения;

ж) при непосредствена грижа за болен.

 1. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
 2. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).
 3. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Приложение № 3

към Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването

Инструкция за правилно носене на защитна маска за лице

 1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
 2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
 3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната й страна.
 4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
 6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).

 1. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
 2. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно!

 

 

 

З А П О В Е Д          `

№  РД 17-151/19.11.2020 г.

         На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №РД  01-3310/18.11.2020 година  на Министъра на образованието и науката и  във връзка със Заповед №РД  01-655/13.11.2020 година  на Министъра на здравеопазването и нарастване на случаите на зарацени лица с COVID-19  на територията на страната в условията на на обявена извънредна епидимична обстановка с цел опазване здравето на учениците, учителите и другите служители в учирлище.

НАРЕЖДАМ

 1. Считано от 19 ноември/четвъртък/ 2020 година носенето на лични предпазни средства за лице/защитна маска, защитен шлем/ е задължително за
 2. За всички ученици от VIII клас – XII клас, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и външни за институцията лица в общите закрити части на учебната сграда-учителска стая,фоайета,стълбища,коридори,санитарни възли,бюфети столова/освен при хранене/.
 3. За всички ученици от VIII клас – XII клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи, учебни кабинети и работилници.
 4. Изключения се допускат по време на учебен час по:
 5. Учебна и производствена практика, които се провеждат в училищния двор с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по –голямо от 1,5 метра един от друг.
 6. За ученици-когато изпълняват дейности,за които е невъзможнода се осъществяват с лични предпазни средстваза лице-четене на глас,разказване, изпитване , физически упражнения и др.
 7. За отделни ученици,на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.

 

   Настоящата заповед свеждам до знание на всички ученици,  педагогически специалисти и непедагогически персонал в училище  за сведение чрез препис от ЗАС, а контрол по изпълнението  възлагам на Бойко Боянов Първанов –длъжностно лице по защита на личните данни

 

    Галя Денева –Кръстева

         ДИРЕКТОР  ПГСС                         

 

З А П О В Е Д        

№  РД 17-152/19.11.2020 г.

         На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №РД  01-3158/11.11.2020 година  на Министъра на образованието и науката във връзка със  Заповед №РД  01-651/11.11.2020 година  на Министъра на здравеопазването и спазване на противоепидемични мерки против разпространението на COVID-19  на територията на Република България и решение на Педагогическия съвет с Протокол №4 /19.11.2020година.

НАРЕЖДАМ

      Считано от 23 ноември/понеделник/ до 23 декември/сряда 2020 година да се провежда обучение чрез алгоритъм на  редуване  за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда  с ученици от VIII клас – XII клас съгласно седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021година по приложен график.

  За целта :

 1. Всички учители са присъствено в училище.
 2. Продължителност на един учебен час в присъственото обучение е 45 минути по седмично разписание за първи учебен срок по следното разписание.
 

ЧАС

УЧЕБЕН ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

1

08:00 – 08:45

08,45- 08,55

2

8,55 – 09,40

09,40-10.00

3

10,00 – 10,45

10,45-10,55

4

10,55 – 11,40

11,40-11,50

5

11,50 – 12,35

 12,35-12,45

6

12,45 – 13,30

13,30-13,40

7

13.40 – 14.25

 

 1. Продължителност на един учебен час за обучение от разстояние в електронна среда е 40 минути .Всички учители да разработват уроците си по седмично разписание по класове и учебни предмети използвайки  функционалностите на софтуерната платформа „shkolo.bg“по следното разписание:
 

ЧАС

УЧЕБЕН ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

1

08:00 – 08:40

08,40- 09,00

2

09,00 – 09,40

09,40- 10,00

3

10,00 – 10,40

10,40- 11,00

4

11,00 – 11,40

11,40- 12,00

5

12,00 – 12,40

12,40- 13,00

6

13,00 – 13,40

13,40- 14,00

7

14.00 – 14.40

 

 1. Да се преустановят груповите извънкласни дейности и занимания по интереси в присъствена среда.
 2. Да се преустановят културни и развлекателни дейности , колективни и индивидуални спортни дейности, организирането на екскурзиии и групови посещения на туристически обекти.

   Настоящата заповед свеждам до знание на горепосочените лица за сведение чрез препис от ЗАС, а контрол по изпълнение възлагам на инж.Росица Йонова  –ЗДУПД .

 

    Галя Денева –Кръстева

         ДИРЕКТОР  ПГСС                         

 

Обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС)

и присъствено oбучение за периода 23.11-23.12.2020г.

 

Уважаеми родители и ученици, 

В изпълнение на т.5 от Заповед №РД-09-3158/11.11.2020г. на министъра на образованието във връзка със  Заповед №РД  01-651/11.11.2020 година  на Министъра на здравеопазването и спазване на противоепидемични мерки против разпространението на COVID-19  на територията на Република България    и опазване живота и здравето на учениците и учителите  се взе решение на  Педагогическия съвет № 4/19.11.2020 г. учениците от ПГСС”Проф.Иван Иванов”-гр.Долни Дъбник  да преминат за периода от 23.11.2020 година до 23 12.2020 година, в режим на редуване на ОРЕС, което не превишава 10 учебни дни.

 Всички учители и ученици от ПГСС”Проф.Иван Иванов”-гр.Долни Дъбник работят с функционалностите на софтуерната платформа „shkolo.bg

Графикът е приет на заседание на ПС с Протокол №4 от 19.11.2020 г.и утвърден със Заповед №РД-17-152/19.11.2020 г. на директора на   училището.

 Същият е съгласуван с Обществения съвет.

При настъпили промени, ще бъдете уведомени!

Бъдете здрави – Вие и Вашите семейства!

С уважение!

От Ръководството на ПГСС”Проф.Иван Иванов”-гр.Долни Дъбник

 

График за редуване до 23.12.2020 г. в ПГСС”Проф.Иван Иванов”-гр.Долни Дъбник 

grafic
  


 

 

 

 

  

 

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

Учебният процес ще се осъществява всеки ден от 09:00 до 13:30 часа, като се спазва седмичното разписание за деня. Класните ръководители ще изпратят линк през ел. дневник или Фейсбук за Групата на класа към dox.abv.bg. Всеки учител ще качва учебни материали, презентации, видеа, тестове и задачи. За възникнали въпроси се обръщайте към класните ръководители. Разчитаме на отговорността на родителите и на самите ученици за подготовката на нашите деца. Приканваме Ви да спазвате указанията на Националния кризисен щаб.


 

Линкове за безплатно ползване на електронните учебници на издателства „Просвета“, „Клет“, Анубис“, „Булвест“:


http://www.e-prosveta.bg/
https://klett.bg/свободен достъп

Електронно четими учебници
Инструкции за комуникация чрез електронния дневник на ШКОЛО
Как да създадем тестове и формуляри в Google?

 


 

 

 

 

 

Посещение на Панорама "Плевенска епопея 1877год."

в град Плевен от учениците в 9-ти клас.

      Учениците посетиха и четирите зали и се запознаха с цялостната Арт-композиция от картини, пластики и архитектурни детайли. Комбинацията от поле с реални обекти, осветление и художествени платна, създадоха усещане за автентичност и съпричастност към всички участвали в битката за освобождението на град Плевен.

 

12

 

 

 

 

 

ПГСС „Проф. Иван Иванов” – Долни Дъбник бе домакин на семинар с международно участие

 

 

 

     ПГСС „Проф. Иван Иванов” гр. Долни Дъбник стана домакин на проведения на 15 ноември 2018 година семинар с международно участие, свързан с производството на зеленчукови култури.

     Събитието предизвика изключителен интерес на земеделски производители от цялата община.

    Водещата на форума, г-жа Веселка Тошкина – Управител на Агропрограма ООД, изказа благодарност към Директора на гимназията г-жа Галя Денева – Кръстева за създадените условия за ползотворна работа на участниците и отчете ползата от провеждането на такъв вид обучения именно в професионалните училища.

    Лекторите г-н Алваро Моя представител на фирма Арвенсис, занимаваща се с производство на биопрепарати и г-н Камил Тот – представител на Райк цван – производство на семена за зеленчукови култури, запознаха участниците с иновации в бранша и споделиха ценен опит в технологията и отглеждането на продукцията.

    Преди семинара гостите разгледаха музея на училището, опитните полета и градини, както и учебната ферма.

  Гости на форума бяха: Георги Василев – председател на Асоциация български пипер, г-жа Цветанка Тончева – Старши експерт по професионално образование към РУО - Плевен, г-жа Лилия Пейчева – Заместник кмет на Община Долни Дъбник, общински съветници, представители на администрацията и медиите.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Прием на ученици за учебната 2020/2021 година в следните специалности, предлагащи възможност за дневна и задочна форма на обучение:

 

специалност ФЕРМЕР - Земеделец

- дневна и задочна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност ФЕРМЕР - Земеделец
специалност АГРОЕКОЛОГ - Агроекология

- дневна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност АГРОЕКОЛОГ - Агроекология
специалност МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА - Механизация на селското стопанство

- дневна и задочна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА - Механизация на селското стопанство
специалност ИКОНОМИСТ - Земеделско стопанство

- дневна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност ИКОНОМИСТ - Земеделско стопанство
специалност РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО - Озеленяване и цветарство

- дневна форма на обучение за ученици със СОП
- продължителност 2 години
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО - Озеленяване и цветарство
специалност РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО - Трайни насаждения

- дневна форма на обучение
- продължителност 2 години
- прием след VII клас

Научи повече...
специалност РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО - Трайни насаждения