Facebook

ПГСС Проф. Иван Иванов

Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

 

 

З А П О В Е Д          `

№  РД 17-151/19.11.2020 г.

         На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №РД  01-3310/18.11.2020 година  на Министъра на образованието и науката и  във връзка със Заповед №РД  01-655/13.11.2020 година  на Министъра на здравеопазването и нарастване на случаите на зарацени лица с COVID-19  на територията на страната в условията на на обявена извънредна епидимична обстановка с цел опазване здравето на учениците, учителите и другите служители в учирлище.

НАРЕЖДАМ

 1. Считано от 19 ноември/четвъртък/ 2020 година носенето на лични предпазни средства за лице/защитна маска, защитен шлем/ е задължително за
 2. За всички ученици от VIII клас – XII клас, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и външни за институцията лица в общите закрити части на учебната сграда-учителска стая,фоайета,стълбища,коридори,санитарни възли,бюфети столова/освен при хранене/.
 3. За всички ученици от VIII клас – XII клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи, учебни кабинети и работилници.
 4. Изключения се допускат по време на учебен час по:
 5. Учебна и производствена практика, които се провеждат в училищния двор с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по –голямо от 1,5 метра един от друг.
 6. За ученици-когато изпълняват дейности,за които е невъзможнода се осъществяват с лични предпазни средстваза лице-четене на глас,разказване, изпитване , физически упражнения и др.
 7. За отделни ученици,на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.

 

   Настоящата заповед свеждам до знание на всички ученици,  педагогически специалисти и непедагогически персонал в училище  за сведение чрез препис от ЗАС, а контрол по изпълнението  възлагам на Бойко Боянов Първанов –длъжностно лице по защита на личните данни

 

    Галя Денева –Кръстева

         ДИРЕКТОР  ПГСС                         

 

З А П О В Е Д        

№  РД 17-152/19.11.2020 г.

         На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №РД  01-3158/11.11.2020 година  на Министъра на образованието и науката във връзка със  Заповед №РД  01-651/11.11.2020 година  на Министъра на здравеопазването и спазване на противоепидемични мерки против разпространението на COVID-19  на територията на Република България и решение на Педагогическия съвет с Протокол №4 /19.11.2020година.

НАРЕЖДАМ

      Считано от 23 ноември/понеделник/ до 23 декември/сряда 2020 година да се провежда обучение чрез алгоритъм на  редуване  за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда  с ученици от VIII клас – XII клас съгласно седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021година по приложен график.

  За целта :

 1. Всички учители са присъствено в училище.
 2. Продължителност на един учебен час в присъственото обучение е 45 минути по седмично разписание за първи учебен срок по следното разписание.
 

ЧАС

УЧЕБЕН ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

1

08:00 – 08:45

08,45- 08,55

2

8,55 – 09,40

09,40-10.00

3

10,00 – 10,45

10,45-10,55

4

10,55 – 11,40

11,40-11,50

5

11,50 – 12,35

 12,35-12,45

6

12,45 – 13,30

13,30-13,40

7

13.40 – 14.25

 

 1. Продължителност на един учебен час за обучение от разстояние в електронна среда е 40 минути .Всички учители да разработват уроците си по седмично разписание по класове и учебни предмети използвайки  функционалностите на софтуерната платформа „shkolo.bg“по следното разписание:
 

ЧАС

УЧЕБЕН ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

1

08:00 – 08:40

08,40- 09,00

2

09,00 – 09,40

09,40- 10,00

3

10,00 – 10,40

10,40- 11,00

4

11,00 – 11,40

11,40- 12,00

5

12,00 – 12,40

12,40- 13,00

6

13,00 – 13,40

13,40- 14,00

7

14.00 – 14.40

 

 1. Да се преустановят груповите извънкласни дейности и занимания по интереси в присъствена среда.
 2. Да се преустановят културни и развлекателни дейности , колективни и индивидуални спортни дейности, организирането на екскурзиии и групови посещения на туристически обекти.

   Настоящата заповед свеждам до знание на горепосочените лица за сведение чрез препис от ЗАС, а контрол по изпълнение възлагам на инж.Росица Йонова  –ЗДУПД .

 

    Галя Денева –Кръстева

         ДИРЕКТОР  ПГСС                         

 

Обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС)

и присъствено oбучение за периода 23.11-23.12.2020г.

 

Уважаеми родители и ученици, 

В изпълнение на т.5 от Заповед №РД-09-3158/11.11.2020г. на министъра на образованието във връзка със  Заповед №РД  01-651/11.11.2020 година  на Министъра на здравеопазването и спазване на противоепидемични мерки против разпространението на COVID-19  на територията на Република България    и опазване живота и здравето на учениците и учителите  се взе решение на  Педагогическия съвет № 4/19.11.2020 г. учениците от ПГСС”Проф.Иван Иванов”-гр.Долни Дъбник  да преминат за периода от 23.11.2020 година до 23 12.2020 година, в режим на редуване на ОРЕС, което не превишава 10 учебни дни.

 Всички учители и ученици от ПГСС”Проф.Иван Иванов”-гр.Долни Дъбник работят с функционалностите на софтуерната платформа „shkolo.bg

Графикът е приет на заседание на ПС с Протокол №4 от 19.11.2020 г.и утвърден със Заповед №РД-17-152/19.11.2020 г. на директора на   училището.

 Същият е съгласуван с Обществения съвет.

При настъпили промени, ще бъдете уведомени!

Бъдете здрави – Вие и Вашите семейства!

С уважение!

От Ръководството на ПГСС”Проф.Иван Иванов”-гр.Долни Дъбник

 

График за редуване до 23.12.2020 г. в ПГСС”Проф.Иван Иванов”-гр.Долни Дъбник 

grafic
  


 

 

 

 

  

 

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

Учебният процес ще се осъществява всеки ден от 09:00 до 13:30 часа, като се спазва седмичното разписание за деня. Класните ръководители ще изпратят линк през ел. дневник или Фейсбук за Групата на класа към dox.abv.bg. Всеки учител ще качва учебни материали, презентации, видеа, тестове и задачи. За възникнали въпроси се обръщайте към класните ръководители. Разчитаме на отговорността на родителите и на самите ученици за подготовката на нашите деца. Приканваме Ви да спазвате указанията на Националния кризисен щаб.


 

Линкове за безплатно ползване на електронните учебници на издателства „Просвета“, „Клет“, Анубис“, „Булвест“:


http://www.e-prosveta.bg/
https://klett.bg/свободен достъп

Електронно четими учебници
Инструкции за комуникация чрез електронния дневник на ШКОЛО
Как да създадем тестове и формуляри в Google?

 


 

 

 

 

 

Посещение на Панорама "Плевенска епопея 1877год."

в град Плевен от учениците в 9-ти клас.

      Учениците посетиха и четирите зали и се запознаха с цялостната Арт-композиция от картини, пластики и архитектурни детайли. Комбинацията от поле с реални обекти, осветление и художествени платна, създадоха усещане за автентичност и съпричастност към всички участвали в битката за освобождението на град Плевен.

 

12

 

 

 

 

 

ПГСС „Проф. Иван Иванов” – Долни Дъбник бе домакин на семинар с международно участие

 

 

 

     ПГСС „Проф. Иван Иванов” гр. Долни Дъбник стана домакин на проведения на 15 ноември 2018 година семинар с международно участие, свързан с производството на зеленчукови култури.

     Събитието предизвика изключителен интерес на земеделски производители от цялата община.

    Водещата на форума, г-жа Веселка Тошкина – Управител на Агропрограма ООД, изказа благодарност към Директора на гимназията г-жа Галя Денева – Кръстева за създадените условия за ползотворна работа на участниците и отчете ползата от провеждането на такъв вид обучения именно в професионалните училища.

    Лекторите г-н Алваро Моя представител на фирма Арвенсис, занимаваща се с производство на биопрепарати и г-н Камил Тот – представител на Райк цван – производство на семена за зеленчукови култури, запознаха участниците с иновации в бранша и споделиха ценен опит в технологията и отглеждането на продукцията.

    Преди семинара гостите разгледаха музея на училището, опитните полета и градини, както и учебната ферма.

  Гости на форума бяха: Георги Василев – председател на Асоциация български пипер, г-жа Цветанка Тончева – Старши експерт по професионално образование към РУО - Плевен, г-жа Лилия Пейчева – Заместник кмет на Община Долни Дъбник, общински съветници, представители на администрацията и медиите.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Прием на ученици за учебната 2020/2021 година в следните специалности, предлагащи възможност за дневна и задочна форма на обучение:

 

специалност ФЕРМЕР - Земеделец

- дневна и задочна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност ФЕРМЕР - Земеделец
специалност АГРОЕКОЛОГ - Агроекология

- дневна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност АГРОЕКОЛОГ - Агроекология
специалност МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА - Механизация на селското стопанство

- дневна и задочна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА - Механизация на селското стопанство
специалност ИКОНОМИСТ - Земеделско стопанство

- дневна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност ИКОНОМИСТ - Земеделско стопанство
специалност РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО - Озеленяване и цветарство

- дневна форма на обучение за ученици със СОП
- продължителност 2 години
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО - Озеленяване и цветарство
специалност РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО - Трайни насаждения

- дневна форма на обучение
- продължителност 2 години
- прием след VII клас

Научи повече...
специалност РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО - Трайни насаждения